top of page

Ühingu- ja

majandusõigus

Ühingu tegevuse korraldamine

 

 • Äriühingu (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu) asutamise korraldamine nii ettevõtjaportaali kui ka notari kaudu, selleks dokumentide koostamine ja nõustamine. Meie kaudu asutatud ühingule on edaspidiseks tagatud õigusalane nõustamine 10% soodsamalt

 • Mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamine

 • Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

 • Likvideerimine

 

 

Muudatused äri- ja mittetulundusühingute registris

 

 • Põhikiri

 • Nimi

 • Omanikering

 • Juhatus ja nõukogu

 • Aadress, sidevahendid

 • Kapitali suurendamine ja vähendamine

 • Kapitali ümberarvestamine eurodesse

 • Eesti väärtpaberite keskregistri teavitamine ühinguga seotud muudatustest

Võla- ja asjaõigus

Lepingute koostamine

 

 • Laenu- ja krediidileping

 • Müügi-, vahetus- ja kinkeleping

 • Üüri- ja rendileping

 • Tööleping

 • Töövõtu- ja käsundusleping ning muu teenuse osutamine

 • Käendusleping ja muud tagatiskokkulepped

 • Nõude loovutamine ning kohustuse ülevõtmine

 • Notariaalselt sõlmitavate lepingute ettevalmistamine (eelkõige kinnisvaratehingud: võõrandamine ja koormamine) ning toimingute korraldamine notaris

 • Kompromissileping 

 

 

Lepingute analüüs ja nõuete menetlemine

 

 • Aitame kaasa lepingueelsetele läbirääkimistele ning teostame lepingute analüüsi enne nende allkirjastamist

 • Anname nõu, millise lepingu koostamine erinevates situatsioonides oleks kõige otstarbekam

 • Aitame lepingujärgsete õiguste ning kohustuste mõistmisel ning tekkinud vaidluste lahendamisel

 • Võlanõuete käsitlemine (meeldetuletus, pankrotihoiatus, maksekäsu kiirmenetluse avaldus, hagiavaldus)

 • Analüüsime kahju tekkimise aluseid ning hüvitise sissenõudmise perspektiivi

 • Viime kurssi tarbija tema õigustega lepingulistes suhetes, tarbijaõiguste kaitse

Perekonna- ja pärimisõigus

Perekonnaõigus

 

 • Abieluvaralised suhted (varaühisus, varalahusus, vara juurdekasvu tasaarvestus, abieluvaraleping)

 • Ülalpidamiskohustused perekonnas (abikaasa, laps)

 • Nõustamine abielu lahutamisel, vara jagamine

 • Elatise nõude esitamine, elatise suurendamine/vähendamine 

 • Elatisabi taotlemine

 • Vanemate hooldusõigus oma lapse suhtes, st isiku- ja varahooldus (ühine hooldusõigus, hooldusõiguse piiramine/üleandmine)

 • Vanema muud õigused ja kohustused oma lapse suhtes (esindusõigus, otsustusõigus, suhtlusõigus

 

 

Pärimisõigus

 

 • Nõustame pärandaja viimse tahte väljendamisel (testament, pärimisleping)

 • Aitame pärijatel orienteeruda pärimismenetluse õiguslikus rägastikus

 • Pärandi vastuvõtmine, loobumine

 • Pärandvara jagamine kaaspärijate vahel 

 • Pärandvara koosseisu kontroll (pärandi inventuur) 

 • Pärandvara säilimise tagamine (pärandi hoid)

Tööõigus

 • Töötaja- ja tööandja nõustamine töösuhtes

 • Töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamine (sh ametijuhend, töökorraldusreeglid, tööleping)

 • Tööohutust puudutava dokumentatsiooni koostamine

 • Läbirääkimistele kaasaaitamine, vajadusel nendes osalemine

 • Tööandja nõustamine töötaja kohustuste (mh lojaalsuskohustus, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirang, töötaja varaline vastutus) rikkumisel 

 • Töötaja nõustamine tööandja kohustuste rikkumisel

 • Töösuhte lõpetamise korrektne vormistamine, sh ülesütlemisavalduse koostamine ja protseduurireeglite selgitamine

 • Töölepingute kollektiivne ülesütlemine

 • Vaidluste lahendamine, esindamine töövaidluskomisjonis või kohtus

Kohtumenetlus

 • Tsiviil- ja halduskohtumenetluses esindamine Riigikohtus esindamiseks koostöö vandeadvokaatidega

 • Kohtuvaidluse perspektiivi hindamine ning strateegia väljatöötamine

 • Hagi, kaebuse ja muu dokumentatsiooni koostamine ja esitamine

 • Kohtuliku kompromissi ettevalmistamine

 • Hagi tagamise või esialgse õiguskaitse taotlemine

 • Kohtuotsuste välisriigis tunnustamine ja täitmine

Kohtuväline menetlus

 • Esindamine kohtuvälistes organites: töövaidluskomisjon, üürivaidluskomisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon, tarbijakaitseamet

 • Asjaajamine täitemenetluses, sh kohtutäituriga toimingute korraldamine, esindamine enampakkumistel

Teised
tegevusvaldkonnad

 • Autoriõigus 

 • Kaubamärgid

 • Patendid

 • Andmekaitse

 • Domeenid

 • Väärteomenetlus

 • Maksuõigus

bottom of page