top of page

Tööõigus

 • Töötaja- ja tööandja nõustamine töösuhtes

 • Töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamine (sh ametijuhend, töökorraldusreeglid, tööleping)

 • Tööohutust puudutava dokumentatsiooni koostamine

 • Läbirääkimistele kaasaaitamine, vajadusel nendes osalemine

 • Tööandja nõustamine töötaja kohustuste (mh lojaalsuskohustus, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirang, töötaja varaline vastutus) 
  rikkumisel 

 • Töötaja nõustamine tööandja kohustuste rikkumisel

 • Töösuhte lõpetamise korrektne vormistamine, sh ülesütlemisavalduse koostamine ja protseduurireeglite selgitamine

 • Töölepingute kollektiivne ülesütlemine

 • Vaidluste lahendamine, esindamine töövaidlus-komisjonis või kohtus

bottom of page