top of page

Kohtumenetlus

  • Tsiviil- ja halduskohtumenetluses esindamine Riigikohtus esindamiseks koostöö vandeadvokaatidega

  • Kohtuvaidluse perspektiivi hindamine ning strateegia väljatöötamine

  • Hagi, kaebuse ja muu dokumentatsiooni koostamine ja esitamine

  • Kohtuliku kompromissi ettevalmistamine

  • Hagi tagamise või esialgse õiguskaitse taotlemine

  • Kohtuotsuste välisriigis tunnustamine ja täitmine

Kohtuväline menetlus

  • Esindamine kohtuvälistes organites: töövaidluskomisjon, üürivaidluskomisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon, tarbijakaitseamet

  • Asjaajamine täitemenetluses, sh kohtutäituriga toimingute korraldamine, esindamine enampakkumistel

bottom of page